KDRA News for week of Nov. 9, 2020

KDRA+News+for+week+of+Nov.+9%2C+2020